Tjenester og priser

Priser

Våre timepriser avhenger av type oppdrag og hvilke kvalifikasjoner som kreves. Timeprisen kan variere fra 2.000 til 3.400 kr. pr. time. Ta kontakt og få et uforpliktende tilbud!

Oppdragsvilkår for Innkjøpsservice Advokatfirma AS

Innkjøpsservice Advokatfirma AS oppdragsvilkår gjelder for den juridiske bistand og de tjenester som advokatfirmaet leverer til deg som klient, om ikke annet er avtalt.

 1. Oppdraget
  1. Oppdraget er beskrevet i oppdragsbekreftelsen. For øvrig avtaler Innkjøpsservice Advokatfirma AS og klienten løpende den juridiske bistand og omfanget av hvert oppdrag, samt klientens og andres medvirkning og ytelser.
  2. Innkjøpsservice Advokatfirma AS forplikter seg overfor klienten til å yte kvalifisert juridisk bistand, levert til avtalt tid og omfang. Bistanden fra Innkjøpsservice Advokatfirma AS omfatter ikke skatterettslige problemstillinger dersom dette ikke er særlig angitt i oppdragsbekreftelsen.
  3. Alle oppdrag utføres etter reglene i advokatforskriften, domstolslovens regler om advokater, samt andre relevante lover og regler.
  4. Innkjøpsservice Advokatfirma AS er undergitt reglene i hvitvaskingsloven og må derfor bl.a. innhente og oppbevare identitetsopplysninger for klienter.
  5. Innkjøpsservice Advokatfirma AS oppbevarer alle saksdokumenter i arkiv i minst 5 år etter sakens avslutning. Deretter vil de bli makulert/slettet uten videre varsel. Originale dokumenter kan tilbakeleveres etter oppdragets avslutning, om klienten ber om dette.
  6. Klienter får nødvendige rettigheter til å bruke skriftlig materiale som Innkjøpsservice Advokatfirma AS leverer til klienten i forbindelse med oppdraget, men Innkjøpsservice Advokatfirma AS har og beholder alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter til materialet.

 2. Honorar, fakturering og klientmidler

  1. Innkjøpsservice Advokatfirma AS fastsetter honorar (betaling) med utgangspunkt i medgått tid, justert for arbeid utenfor normal arbeidstid, det ansvar som er forbundet med oppdraget, oppdragets kompleksitet, graden av spesialistkunnskap og oppnådd resultat. Medgått tid er således ikke alene bestemmende for salærberegningen.
   Våre timepriser er relatert til de ulike stillingskategorier vi opererer med. Veiledende timeprisintervaller (eksklusive mva.) er p.t. NOK 2.000-3.400.
  2. Oppdragsrelaterte omkostninger og utlegg, herunder gebyrer, rimelige reise- og oppholdsutgifter, kost, større kopierings- og utsendelseskostnader, samt eksterne overføringsutgifter, belastes klienten i tillegg til honorar.
  3. I forbindelse med starten på et oppdrag, vil klienten på anmodning få et estimat over honorarets størrelse, i den grad dette er mulig ut fra oppdragets karakter. Ellers vil den måte honoraret skal beregnes på, slik som de timepriser som vil anvendes, bli opplyst. I forbrukerforhold skal klienten gis opplysninger om honorarberegningen før arbeid påbegynnes.
   Dersom det er gitt et kostnadsestimat på utførelsen av et oppdrag, skal fakturaen ikke avvike fra estimatet med mer enn 15%, uten av klienten har blitt varslet om muligheten for overskridelse.

  4. Normalt fakturerer Innkjøpsservice Advokatfirma AS etterskuddsvis hver måned. Det kreves likevel i utgangspunktet forskuddsbetaling ved større eksterne omkostninger. Eventuell merverdiavgift er ikke inkludert.
   Innkjøpsservice Advokatfirma AS kan også kreve at nye klienter betaler forskuddsbeløp som reflekterer de antatte kostnader knyttet til et oppdrag, slik at honorar skal trekkes fra slikt forskuddsbetalt beløp ved manglende betaling av faktura eller mot betaling av siste faktura knyttet til oppdraget.
  5. Betalingsbetingelsene er netto 14 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med forsinkelsesrentelovens bestemmelser.
  6. Alle klientmidler som finnes hos Innkjøpsservice Advokatfirma AS disponeres etter Advokatforeningens regler, og blir innsatt på klientkonti. Henførbare renter tilfaller klienten i samsvar med Advokatforeningens regler.
  7. Ved klage til relevante disiplinærorganer, er det mulig å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk og hvorvidt honoraret er korrekt i forhold til oppdraget. Kvaliteten på arbeidet kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Informasjon om klageadgangen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no.

 3. Taushetsplikt og innsidebestemmelser

  1. Innkjøpsservice Advokatfirma AS er forpliktet til å behandle alle opplysninger mottatt fra klient eller mottatt om klienten, fortrolig. Alle i Innkjøpsservice Advokatfirma AS er pålaget taushetsplikt.
  2. Alle i Innkjøpsservice Advokatfirma AS er undergitt særskilte regler i samsvar med gjeldende lovgivning om forbud mot videreformidling av intern informasjon knyttet til børsnoterte selskaper og restriksjoner knyttet til handel med børsnoterte verdipapirer.

 4. Ansvar, ansvarsbegrensning og forsikring

  1. Innkjøpsservice Advokatfirma ASs erstatningsansvar i tilknytning til det enkelte oppdrag er begrenset på følgende måte:
   • Erstatningsansvaret er oppad begrenset til det femdobbelte av fakturert honorar for fullført oppdrag, evt. av påregnelig fakturering i tilknytning til vedkommende oppdrag.
   • Erstatningsansvaret er uansett oppad begrenset til Innkjøpsservice Advokatfirma ASs ansvars-forsikringsdekning, som vil bli opplyst og dokumentert i tilfelle Innkjøpsservice Advokatfirma AS gjør denne begrensningen gjeldende.
  2. Innkjøpsservice Advokatfirma AS, dets partnere og medarbeidere er ikke ansvarlige for indirekte tap eller følgeskader, herunder driftstap, tap av data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.
  3. I tilknytning til en del oppdrag kan det være nødvendig eller tilrådelig å engasjere andre rådgivere utenfor Innkjøpsservice Advokatfirma AS, f.eks. revisjonsbistand eller advokatbistand i andre jurisdiksjoner eller på andre spesialområder. Innkjøpsservice Advokatfirma AS vil diskutere dette med klienten når situasjonen oppstår, herunder hvem som bør engasjeres. Klienten vil selv stå som oppdragsgiver overfor slike eksterne rådgivere, også om disse av praktiske grunner stiler sin faktura til Innkjøpsservice Advokatfirma AS. Slike Innkjøpsservice Advokatfirma AS-eksterne rådgivere er selv ansvarlige overfor klienten, og Innkjøpsservice Advokatfirma AS påtar seg derfor ikke noe ansvar for Innkjøpsservice Advokatfirma AS-eksterne rådgivere. Innkjøpsservice Advokatfirma AS hefter heller ikke for eventuelle feil begått av rådgivere som Innkjøpsservice Advokatfirma AS har henvist klienten til.

  4. Advokatene i Innkjøpsservice Advokatfirma AS er ansvarsforsikret i et anerkjent forsikringsselskap.

 5. Lovvalg og verneting
  1. Innkjøpsservice Advokatfirma ASs rådgivning og disse oppdragsvilkår er undergitt norsk rett.
  2. Eventuelle tvister kan kun bringes for norske domstoler. Verneting er Oslo.
 6. Endringer av oppdragsvilkårene
  Innkjøpsservice Advokatfirma AS kan når som helst endre disse oppdragsvilkårene med virkning fremover.